Konsep Etika, Moral dan Akhlak

Image
PENDAHULUAN
Di era global ini yang semakin berkembang dan maju perilaku seorang muslim semakin beraneka ragam. Manusia cenderung meniru pola hidup yang bergaya serta mewah sehingga lupa dengan adanya etika, moral dan akhlaq yang kurang dihiraukan ataupun dijadikan pedoman dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan manusia pada kenyataannya sekarang kurang pengetahuan akan etika, moral dan akhlaq, padahal sejarah agama menunjukan bahwa kebahagiaan yang ingin didapatkan dengan menjalankan syariah agama yang hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlaq yang baik. Selama ini, pelajaran etika, moral dan akhlaq sudah diperkenalkan sejak di sekolah dasar, yakni pada Pendidikan Agama Islam serta Pancasila. Namun, pelajaran etika, moral dan akhlaq kurang diaplikasikan ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Timbulnya kesadaran akhlaq merupakan pangkalan yang menentukan corak hidup manusia. Kesadaran akhlaq adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri dimana dapat melihat serta merasakan diri sendi…

Macam-macam Akhlak
Macam-macam Akhlak

Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifat dan objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua:[1]
a.       Akhlak Mahmudah (akhlak terpuji)
Yang termasuk dalam akhlak mahmudah di antaranya: ridla kepada Allah, cinta dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan maupun perbuatan, qanaah, tawakkal, sabar, syukur, tawadlu’ dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan Al-Qur’an dan Hadist.
b.      Akhlak Mazmumah (Akhlak Tercela)
Adapun yang termasuk akhlak mazmumah adalah: kufur, syrik, murtad, fasik, riya, takabur, mengadu domba, dengki, dendam, khianat dan segala perbuatan tercela menurut pandanagn Islam. Sedangkan berdasarkan objeknya akhlak dibedakan menjadi dua. Pertama akhlak kepada khalik. Kedua akhlak kepada makhluk yang terbagi menjadi:
1)      Akhlak terhadap keluarga
2)      Akhlak terhadap diri sendiri
3)      Akhlak terhadap sesama/orang lain
4)      Akhlak terhadap lingkungan alam
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak sifat atau sikap yang tertanam dalam jiwa dan dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, jadi akhlak adalah menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Pendidikan Akhlak sangat menentukan kebahagiaan keluarga seseorang. suatu keluarga yang serba kekurangan dalam masalah ekonominya, dapat bahagia berkat pembinaan akhlak keluarganya. Oleh karena itu akhlak menjadi sesuatu yang penting yang harus di miliki oleh masing-masing orang. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) dan Akhlak Mazmumah (Akhlak Tercela).
[1] Risihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 212-213.

Popular posts from this blog

DAULAH ABASYYIAH (AL MA"MUN & HARUN AL RASYID)

ORGANISASI PENDIDIKAN : JENIS DAN STRATEGI PENGUATAN